П`ятниця, 24.01.2020, 05:22 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Державний навчальний заклад
«Полтавський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості»

Надходження літератури

КонституціяУкраїни Україна. Конституція (1996)
Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 квіт. 2018 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018 - 76 с. - (Закони України)
Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 квітня 2018 року


Єжова О.В. Технологія оброблення швейних виробів Єжова О.В.
Технологія оброблення швейних виробів: 2-ге вид. перероб. та доповн. [текст] Навчальний посібник / О.В. Єжова, О.В. Гур'янова. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 256 с.
У посібнику викладені відомості з оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади технологічних послідовностей пошиття окремих швів, візлів та швейних виробів.


Т.М. Клименюк. Креслення, рисунок, композиція. Клименюк Т.М.
Креслення, рисунок, композиція: навч. посібник / Т.М.Клименюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 300 с.
У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка та композиції. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями і рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.


Бондаренко С.Г. Технології автоматизованого механоскладального виробництва Бондаренко С.Г.
Технології автоматизованого механоскладального виробництва: монографія [Текст]. / С.Г. Бондаренко, О.М. Чередніков, О.О. Борисов, О.П. Космач / за заг. ред.. С.Г. Бондаренка - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 400 с.
У монографі викладено основні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиночного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв'язки діючих технологічних процесів.


А.І. Боровик. Технологічна оснастка механоскладального виробництва Боровик А.І.
Технологічна оснастка механоскладального виробництва: Підручник. - К.: «Кондор», 2018. - 726 с.
У підручнику викладено призначення, класифікація та загальні вимоги до пристроїв; конструктивні елементи, складальні одиниці пристроїв; типові схеми встановлення заготовок і установчі елементи; затискні механізми та їх розрахунок, механізовані приводи; напрямні, налагоджувальні та ділильні пристосування пристроїв, тощо.


Доценко В.Ф. Устаткування закладів ресторанного господарства Доценко В.Ф.
Устаткування закладів ресторанного господарства: підручник / Доценко В.Ф., Губеня В.О. - Київ: Кондор-Видавництво, 2016. - 636 с.
У підручнику розглянуто будову та принцип роботи механічного, теплового, холодильного та немеханічного устаткування закладів ресторанного господарства. Наведено наукові основи механічного, теплового та холодильного оброблення харчової сировини.


Желєзна А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань Желєзна А.О.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 796 с.
У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу. Для типових задач наведені приклади розв'язання з посиланням на відповідні навчально-нормативні літературні джерела.


Заплетніков І.М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробів Заплетніков І.М.
Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [текст]: навч. посіб. / І.М. Заплетніков, В.Г. Мирончук, В.М. Кудрявцев - К.: «Кафедра», «Центр учбової літератури», 2016 - 344 с.
У навчальному посібнику розглянуто питання обслуговування та експлуатації технологічного обладнання на підприємствах харчової промисловості. Посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників проектних організацій і промислових підприємств.


Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів Зрезарцев М.П.
Товарознавство непродовольчих товарів: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, В.П. Параніч - К.: Центр учбової літератури, 2017 - 328 с.
Посібник розкриває основні властивості непродовольчих товарів, наводить їх маркування, призначення, умови використання, транспортування та зберігання. Це дозволить розпізнавати асортимент продукції та товарів, визначати якість продукції та основні дефекти.


Лозовський А.П. Основи холодильних технологій Лозовський А.П.
Основи холодильних технологій: навчальний посібник / А.П. Лозовський, О.М. Іванов. - Суми: Університетська книга, 2018. - 149 с.
У посібнику викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції рослинного та тваринного походження. Наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу.


Новікова О.В. Організація, технічне оснащення малих підприємств Новікова О.В.
Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів: Підручник. - Х.: Світ Книг, 2018. - 196 с.
У підручнику викладена організація, технічне оснащення робіт з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів на малих підприємств. Розглянуто види й призначення технологічного обладнання, питання гігієни та безпеки підприємств з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.


Поперечний А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв Поперечний А.М.
Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 312 с.
У підручнику описані існуючі методи моделювання, їх класифікація і область застосування. Показані переваги і недоліки кожного з методів моделювання.


Сушенко Ю.Г. Надійність і довговічність устаткування Сухенко Ю.Г.
Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: Підручник. - К.: НУХТ, 2010. - 547 с.
У підручнику розглянуто основні поняття, властивості й показники надійності технічних об'єктів. Наведено способи їх математичного визначення. Подано методики вибору і розрахунку показників надійності машин і апаратів.


Чепелюк О.О. Гігієнічні вимоги Чепелюк О.О.
Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв: підруч. - К.: НУХТ, 2017. - 311 с.
У підручнику висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов'язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва.


Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв Черевко О.І.
Процеси і апарати харчових виробництв: підручник / О.І. Черевко, А.М. Поперечний. - 2-е видання, доп. та випр. - Х.: Світ Книг, 2018. - 496 с.
Підручник розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообмінні та біохімічні процеси, що мають важливе значення у виготовлені продукції харчових виробництв.


Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв Процеси
і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: навч. посібник / О.І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х.: Світ Книг, 2018. - 168с.
Навчальний посібник написано як додаток до підручника Черевка О.І., Поперечного А.М. «Процеси і апарати харчових виробництв». У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття.


Основні засоби: облік особливих операцій Основні засобі: облік особливих операцій. Практичний посібник/Пер. із рос. Л.Г. Гені, Н.П. Савицької, І.В. Рутковської. - К.: ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", 2016. - 336 с.
Посібник містить старанно зібрані в єдине ціле особливості обліку за П(С)БО та МСФЗ специфічних операцій з основними засобами.


Основні засоби: від теорії до практики Основні засобі: від теорії до практики. Практичний посібник/Пер. із рос. Л.Г. Гені, Н.П. Савицької, І.В. Рутковської. - К.: ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", 2015. - 288 с.
Книга "Основні засобі: від теорії до практики" - докладний практичний посібник з обліку основних засобів та розкриття інформації про такі активи у фінзвітності відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ. У ньому використано фрагменти первинних документів, а всі господарські операції розглянуто на умовно-числових прикладах.


КАСА та РРО: надійний фундамент КАСА та РРО: надійний фундамент. - К.: ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", 2016. - 152 с.
У книжці подано інформацію щодо обмеження готвкових розрахунків, розрахунку ліміту каси, правил установлення платіжних терміналів, РРО-звітності; правила оформлення розрахункових документів, касові апарати: від придбання до зняття з реєстрації тощо.


Позняковська Н.М. Фінансовий облік Позняковська Н.М.
Фінансовий облік. Частина 1: Навч. посібник. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. - К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. - 274 с.
Посібник дозволить засвоїти і структурувати теоретичні знання та набути практичних навиків обліку активів підприємства.